• De nummer 1 in de Benelux

 • Levenslange garantie

 • Meer dan 40 jaar ervaring

 • 1e keus rode canadese ceder

Algemene voorwaarden Healthmate SHOP

Algemene verkoopsvoorwaarden Reborn Wellness BVBA

 1. Bestellingen worden slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging van de verkoper bij wijze van een bestelbon.
 2. Er worden gestreefd naar het stipt naleven van de opgegeven leveringstermijnen, al gelden deze enkel als vrijblijvende aanduiding en geven vertragingen geen rechts op schadevergoeding of ontbinding.
 3. Annulatie van een bestelling is enkel mogelijk na schriftelijke instemming van de verkoper, waarna de koper minstens 25% van de aankoopsom verliest als schadevergoeding voor onkosten en winstderving.  De verkoper behoudt zich het recht voor om aanspraak te maken voor een hogere schadevergoeding.
 4. Het bedrag vermeld op de bestelbon dient voor levering of op de dag van levering bijgeschreven te zijn op de rekening van Reborn Wellness.  Mocht u de betaling uitvoeren op de dag van levering, gelieve dan een betalingsbewijs te overleggen aan de plaatsers.
 5. Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 12%/ jaar vanaf de factuurdatum, meer een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, als schadebeding, met een minimum van € 60,00.
 6. Eventuele klachten moeten aangetekend verstuurd worden binnen een termijn van 8 dagen na de leveringsdatum.  Het protest tegen de factuur moet eveneens aangetekend verstuurd worden binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Na deze termijnen worden de goederen en de factuur geacht aanvaard te zijn door de koper.
 7. Zolang de goederen niet volledig betaald werden, blijven zij eigendom van de verkoper.  Het risico gaat echter over op de koper vanaf deze levering.
 8. Alle geschillen met betrekking tot de factuur of bestelling zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.
Health Mate infraroodsauna | keurmerken